Algemene voorwaarden

Algemene
Voorwaarden Evim Vloeren

Besloten vennootschap met gewone structuur Evim Vloeren
(hierna: Evim Vloeren) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
57597774 en is gevestigd aan Bos en lommerweg (1061DH) te Amsterdam.

 

Artikel
1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven:

2. Aanbod: Ieder
schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar
deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De
natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Koper: Het
Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

4. Overeenkomst:
De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van
Producten die door Koper gekocht zijn van Evim Vloeren, en/of de uitvoering van
Werkzaamheden.

5. Producten: De Producten die door Evim
Vloeren worden aangeboden via de webshop op de website www.evimvloeren.nl zijn
verschillende laminaat-, PVC- en parketvloeren.

6. Evim Vloeren: De aanbieder en verkoper
van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden aan Koper.

7. Werkzaamheden:
de Werkzaamheden die Evim Vloeren aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten
dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te
brengen en op te leveren (installatie/montage van Producten), en/of het
verrichten van onderhoud tegen een door de Koper te betalen prijs in geld.

 

Artikel
2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder
Aanbod van Evim Vloeren en iedere Overeenkomst tussen Evim Vloeren en een Koper
en op elk Product dat door Evim Vloeren wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten,
krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Evim Vloeren aan Koper aangeven op welke
wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de
website van Evim Vloeren zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene
voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene
voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Evim Vloeren
is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene
en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met
dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die
niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd
te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar
zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar
hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel
3 – Het Aanbod

1. Alle door Evim Vloeren gedane aanbiedingen zijn
vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien
het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze
schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Evim Vloeren gedane Aanbod is vrijblijvend. Evim
Vloeren is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het
verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Evim Vloeren het recht
een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Evim Vloeren gegronde
reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het
aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende prijzen. De beschrijving
is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van
het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen
Evim Vloeren niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens
(waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen,
voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen,
brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en
kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de
Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar
en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.Evim Vloeren kan niet
garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte
kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Evim
Vloeren zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Evim Vloeren niet
tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken
tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt
dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot
de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

7. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte
gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze
gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Evim Vloeren het recht om de in het
Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is
verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de
gestelde betalingsverplichtingen.

 

Artikel
4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper
een Aanbod van Evim Vloeren  heeft
aanvaard door het aanvaarden door Koper van een Aanbod van Evim Vloeren

2. Een Aanbod kan door Evim Vloeren gedaan worden via de
website en/of in de verkoopruimte van Evim Vloeren.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door het Aanbod te
ondertekenen, zal Evim Vloeren de factuur direct versturen naar Koper.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt
van het Aanbod is Evim Vloeren daaraan niet gebonden.

5. Evim Vloeren is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper
redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te
begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan
deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een
Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke
termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing
is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Het Product
mag niet geopend worden. De directe kosten voor het terugsturen van het Product
zijn voor rekening van Koper.

7. Koper is niet bevoegd de installatie gedeeltelijk op te
zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de
Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk
geldende prijs verschuldigd.

8. Indien een reeds geplande afspraak door Koper wordt
geannuleerd of verplaatst vanaf 7 dagen tot de aanvangsdatum, is Evim Vloeren
gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde
(uur)tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, in rekening te brengen bij Koper.

9. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de
gevolgen van de annulering en vrijwaart Evim Vloeren voor de hieruit
voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel
5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Evim Vloeren zal de Overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
Overeenkomst dit vereist, heeft Evim Vloeren het recht bepaalde werkzaamheden
naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Evim
Vloeren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Evim Vloeren worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Evim Vloeren
zijn verstrekt, heeft Evim Vloeren het recht de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Evim Vloeren
niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien
daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de
aanwijzingen meerwerk opleveren voor Evim Vloeren, is Koper gehouden om
dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Evim Vloeren kan alvorens over te gaan tot uitvoering van
de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige
vooruitbetaling.

6. Evim Vloeren is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, die is ontstaan doordat Evim Vloeren is uit gegaan van door de Koper
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Evim Vloeren bekend was.

7. Koper vrijwaart Evim Vloeren voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden
en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel
6 –
Productlevering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de
Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig
alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent,
de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Evim Vloeren of er door andere
omstandigheden buiten de macht van Evim Vloeren enige vertraging ontstaat,
heeft Evim Vloeren recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit
fatale termijnen. Koper dient Evim Vloeren schriftelijk in gebreke stellen en
haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft
door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment
waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook
indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is Evim Vloeren gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en
risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Evim Vloeren of
een externe vervoerder is Evim Vloeren gerechtigd bezorgkosten in rekening te
brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Buiten Amsterdam is Evim Vloeren
gerechtigd hogere bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de bestelling van
Koper een waarde vertegenwoordigd van 450,- euro of meer (inclusief btw),
worden er geen kosten voor de bezorging gerekend.

5. Indien Evim Vloeren gegevens behoeft van Koper in het
kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat
Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Evim Vloeren ter beschikking
heeft gesteld.

6. Indien Evim Vloeren een termijn voor levering heeft
opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere
leveringstermijnen.

7. Evim Vloeren is gerechtigd de zaken in gedeelten te
leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering
geen zelfstandige waarde toekomt. Evim Vloeren is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen
zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Evim Vloeren behoudt
zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor
niet-betaling bestaat.

 

Artikel
7 –
Verpakking en transport

1. Evim Vloeren verbindt zich jegens Koper om de te leveren
zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij
normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle
leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en
verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de
vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat
verkeerde ten tijde van de aflevering.

4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond
van het adres van Koper. Mogelijk verticaal transport is voor rekening en
risico van de Koper.

7. Levering van Producten zonder legdiensten worden bezorgd
tot aan de buitendeur van het gebouw indien bereikbaar is met een palletwagen.

 

Artikel
8 –
Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van
het geleverde te (doen)
onderzoeken. Het Product dient te allen tijde ongeopend te blijven.Daarbij
behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na
levering schriftelijk aan Evim Vloeren te worden gemeld op info@evimvloeren.nl.
Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare
gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch
uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van
het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk
voor eventuele waardevermindering van het Product.

3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt
gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als
Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend
met voorafgaande schriftelijke toestemming van Evim Vloeren op de wijze zoals
door Evim Vloeren aangegeven.

4. Retourzendingen dienen door Koper onder de navolgende
voorwaarden verricht te worden:

       
het Product dient weer voorzien te zijn van
beschermings- en beveiligingsmaterialen;

       
het Product dient ongeopend te zijn;

       
schoon, en in de originele verpakking;

Indien koper deze verplichtingen niet, of niet geheel, naar
behoren nakomt is Evim Vloeren gerechtigd de kosten van herstel, schoonmaak te
verrekenen met een aan koper te crediteren (restant) van de aanschafprijs;

5. Evim Vloeren is gerechtigd een onderzoek te starten naar
de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling
zal plaatsvinden.

6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk
verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de
retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven
rekeningnummer.

7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen
recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen
te verrekenen.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een
of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Evim Vloeren te wijten is, zal Evim
Vloeren na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen
dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten
is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de
(afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Evim Vloeren.

9. Indien Koper teveel m2 aan Producten heeft besteld, biedt
Evim Vloeren de mogelijkheid om dit te kunnen retourneren, mits aan alle
voorwaarden uit dit artikel is voldaan.

 

Artikel
9 –
Installatiewerkzaamheden

1. Evim Vloeren zal zich inspannen om de installatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer
verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is
overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Evim Vloeren
ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken
geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.

2. Evim Vloeren verricht geen (bouwkundige) aanpassingen aan
water, afvoer en elektra.

3. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden
geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Koper gedaan te zijn indien deze
door werknemers, ondergeschikten en/of door Koper ingeschakelde derden zijn
gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de
opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico
van Koper.

4. Evim Vloeren is gerechtigd om voor de uitvoering van de
Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt
zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen, en/of is
opgenomen in de melding van een storing. Evim Vloeren zal Koper informeren over
alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het
onderhoud.

6. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

       
Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten,
tekeningen, overzichten, modellen, aansluitingen en meer tijdig en op de door
Evim Vloeren gewenste wijze aan Evim Vloeren er beschikking worden gesteld;

       
Evim Vloeren op de overeengekomen datum(s) en tijden
toegang krijgt tot de locatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende
wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform
CAO). Bij gebreke hiervan is Evim Vloeren gerechtigd om zijn werkzaamheden op
te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van enige (vertragings)schade.

       
De door Koper ingeschakelde derden hun werkzaamheden
en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Evim Vloeren geen vertraging en geen
belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q.
Werkzaamheden;

       
Evim Vloeren tijdig beschikt over voldoende gelegenheid
voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;

       
De locatie in zodanige staat is dat Evim Vloeren
ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;

       
Evim Vloeren op de locatie beschikt over
aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. Koper dient de kosten hiervan te vergoeden.
Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval komen eveneens voor rekening
van de Koper;

       
De locatie dient over voldoende voorzieningen te
beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval. Evim Vloeren is niet
verantwoordelijk voor het meenemen van het afval, tenzij uitdrukkelijk
overeengekomen.

       
De locatie dient (indien mogelijk) over een geschikte
ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Evim
Vloeren opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze
zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de
kosten hiervan voor rekening van Koper;

       
Op de locatie dienen de door Evim Vloeren in
redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat
hiervoor (extra) kosten aan Evim Vloeren gerekend worden.

7. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde
verplichtingen voldoet, is Evim Vloeren gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging
en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige
gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Koper.

8. Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt en Evim
Vloeren nalaat van Koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Evim
Vloeren om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

9. Bij annulering door Koper korter dan 7 dagen voor de
geplande afspraak is Koper de kosten verschuldigd ter zake van ingehuurde
medewerkers alsmede een redelijke vergoeding voor de verleturen vanEvim
Vloeren.

10. Evim Vloeren is nooit verantwoordelijk voor het
tekort aan producten ook wanneer Evim Vloeren vooraf de woning heeft opgemeten
en bij het leggen blijkt dat het tekort komt.

 

Artikel
10 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie blijkt
dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of (op verzoek
van Koper) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van
Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden
volgens het overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Evim
Vloeren is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper
verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de
werkzaamheden, zal Evim Vloeren Koper informeren over de bijkomende kosten c.q.
financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde
werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die
werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht
kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient
te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor
de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Evim Vloeren  de onjuistheid van de gegevens vóór het
vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Evim Vloeren gerechtigd
om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper. Indien
Koper, of een daartoe bevoegde medewerker van Koper, niet aanwezig is op de
locatie, is Evim Vloeren gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of
de naar haar professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten,
welke kosten voor rekening en risico van Koper komen.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene
omstandigheden is Evim Vloeren gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening
te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de
Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te
worden.

 

Artikel 11 – Reparaties

1. Indien
schriftelijk overeengekomen, zal Evim Vloeren reparatie verrichten. De omvang
van de reparatieverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door
partijen is overeengekomen. Evim Vloeren zal Koper informeren over alle
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het
onderhoud.

2. Koper is
verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere mankementen schriftelijk te
melden aan Evim Vloeren, waarna Evim Vloeren. Overeenkomstig zijn gebruikelijke
procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal
herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Evim Vloeren
gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg
met Koper een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Koper is
gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Evim Vloeren.


 

Artikel
12 –
Oplevering installatie

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de
werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig
alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent,
de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Evim Vloeren of er door andere
omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Evim
Vloeren recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van
vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van
Koper en kunnen door Evim Vloeren bij Koper in rekening worden gebracht.

3. Evim Vloeren spant zich in om de Werkzaamheden binnen de
overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid
verlangd kan worden.

4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder
verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende
nationale feestdagen en weekenden.

5. Koper heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor
het beheer, gebruik en onderhoud van de door Evim Vloeren gemaakte en/of
(op)geleverde zaken.

6. Indien Evim Vloeren te kennen heeft gegeven dat het werk
klaar is om te worden opgeleverd en Koper het werk niet binnen een redelijke
termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik
neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Koper geacht het werk stilzwijgend te
hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen
worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit
de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als
opgeleverd beschouwd. 

7. Na oplevering is het werk voor risico van de Koper. Derhalve
blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het
werk door een oorzaak die niet aan Evim Vloeren kan worden toegerekend.

8. Evim
Vloeren is niet aansprakelijk voor gebreken die de Koper op het tijdstip van
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste
roekeloosheid van Evim Vloeren. Koper heeft een termijn van 48 uur na
oplevering om eventuele gebreken te melden via info@evimvloeren.nl. Koper dient
hiervoor deugdelijk bewijs aan te leveren in de vorm van foto’s.

9. Evim Vloeren is gerechtigd tot levering en/of uitvoering
van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of
deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

Artikel
13 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de
prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens
het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op
de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren
zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en
eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er
prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Evim Vloeren geen
invloed heeft, kan Evim Vloeren deze Producten met variabele prijzen aanbieden.
Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen
schommelen.

5. Wanneer Evim Vloeren op locatie van Koper de opdracht
(deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer-
en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden
die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Koper uitgevoerd
(moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in
de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient
Koper hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een
vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze
richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij
Evim Vloeren Koper zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de
waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Koper in de gelegenheid
heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Evim Vloeren
werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of
vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte
tijdsduur voor de uitvoering van werk.

7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de
Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Evim Vloeren
(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, prijswijzigingen bij de door Evim Vloeren ingeschakelde derden of
toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten,
materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel
binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten
en/of (sociale) premies e.d., is Evim Vloeren gerechtigd de overeengekomen prijs
c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Koper in rekening te
brengen.

8. Koper is verplicht om de overeengekomen aanbetaling
binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Evim Vloeren begint met de
uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Koper verplicht om de kosten
ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het
aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van
Evim Vloeren bindend, tenzij Koper anders kan aantonen met daartoe overtuigend
tegenbewijs.

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico
(naar het oordeel van Evim Vloeren), dient Koper hiervoor een meerprijs te
vergoeden.

11. In het geval Koper Evim Vloeren de opdracht geeft tot
het leveren van speciale Producten, is Evim Vloeren hiervoor gerechtigd om
extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel
14 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling van Producten dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd
via de aangegeven methode.

2. Betaling van Producten inclusief de Werkzaamheden geschiedt door middel van een
aanbetaling van 30%. Het restant zal in rekening worden gebracht voor de uitvoering van de Werkzaamheden. In het geval van een digitale
betaling, zal Koper het restantbedrag uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
Werkzaamheden dienen te betalen.

3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een
vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

4. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar
kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Evim Vloeren. Partijen kunnen
enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Evim Vloeren een andere
betalingstermijn overeenkomen.

5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is
overeengekomen, is Evim Vloeren gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven
schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Evim Vloeren op de
Koper onmiddellijk opeisbaar.

7. Evim Vloeren heeft het recht de door de Koper gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente. Evim Vloeren kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. Evim Vloeren kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
de kosten worden voldaan.

8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet
en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar
verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een
Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van
14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te
voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien
Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij
in verzuim raakt.

9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Evim Vloeren
zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente
vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel
6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10. Indien Evim Vloeren meer of hogere kosten heeft gemaakt
die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor
vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening
van Koper.

 

Artikel
15 –
Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Evim Vloeren geleverde zaken, blijven eigendom
van Evim Vloeren totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met
Evim Vloeren gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het
eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, is Koper verplicht Evim Vloeren zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Evim Vloeren haar in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Evim
Vloeren of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar
de eigendommen van Evim Vloeren zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Evim Vloeren heeft het recht om de door Koper aangekochte
Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht
of afgifte van Evim Vloeren. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft
voldaan zal Evim Vloeren zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel
mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder
zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van
Koper en zal op eerste verzoek aan Evim Vloeren worden vergoed door Koper.

 

Artikel
16 –
Garantie

1. Evim Vloeren staat ervoor in dat de Producten voldoen aan
de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of
deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de
totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren
zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik
ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
melding heeft gemaakt aan Verkoper.

2. Iedere
garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken
nooit verder dan  het geen door de
fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval
van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt
verstrekt. Evim Vloeren verstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of
installatie in het buitenland. De garantietermijn op producten bedraagt
tussen 
de
10 en 25 jaar
en valt
onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant/producent. Evim Vloeren is
slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het
Product welke koper in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.

3. Evim
Vloeren voert de werkzaamheden uit conf
orm de in de branche geldende
normen. Evim Vloeren geeft hierbij een garantie van 2 jaar. Tijdens de
garantietermijn staat Evim Vloeren  in
voor een deugdelijke en gebruikelijke
kwaliteit van het (op)geleverde.

4. Koper kan slechts een beroep doen op de door Evim Vloeren
gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn
betalingsverplichtingen.

5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen
garantie, is Evim Vloeren gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van
het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige
bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de
aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid
niet gevergd kan worden van Evim Vloeren, is een Consument gerechtigd om de
Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen
prijs c.q. vergoeding verlangen.

6. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is
verstreken, de garantieverplichting vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of
laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Evim
Vloeren verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

7. Indien
Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Evim Vloeren
gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te
voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt
aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van
deze algemene voorwaarden.

8. De
garantie vervalt:

(i) zodra de
garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.

(ii) zolang
Koper jegens Evim Vloeren in verzuim is;

(iii) indien
Koper zelf reparatie- en/of installatiewerkzaamheden heeft verricht, of dit
door derden heeft laten verrichten;

(iv) ingeval
van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de
gebruiksvoorschriften;

(v) indien
Koper andere Producten dan voorgeschreven door Evim Vloeren en/of fabrikant
heeft gebruikt;

(vi)
bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik;

Buiten de
hiervoor genoemde garantiebepalingen vallen de kosten van Evim Vloeren ter zake
van parkeren, tol en veer;

9. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen
maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden
door Evim Vloeren.

10. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur,
nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander
verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn
natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper.
Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en
onderhoud van het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine
afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.

11. In het geval Koper een restpartij koopt, bestaat de
mogelijkheid dat de fabrieksgarantie is vervallen. Evim Vloeren zal Koper
hierover inlichten.

 

Artikel
17 – Opschorting en ontbinding

1. Evim Vloeren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de
(betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Evim Vloeren bevoegd de tussen haar en Koper
bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk
voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Evim Vloeren gesloten
Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Evim Vloeren bevoegd de Overeenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de
vorderingen van Evim Vloeren op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Evim
Vloeren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken
uit de wet en Overeenkomst.

5. Evim Vloeren behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.

 

Artikel
18 –
Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Evim
Vloeren leidt tot aansprakelijkheid van Evim Vloeren jegens Koper of derden, is
die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Evim
Vloeren in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet
of grove schuld.

2. Evim Vloeren is niet aansprakelijk voor gevolgschade,
winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg
van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt
een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2
BW. 

3. Evim Vloeren is niet aansprakelijk voor en/of gehouden
tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Evim Vloeren
levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd
dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en
gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder
verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade,
diefstal, vermissing etc.).

4. Evim Vloeren is niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van
(onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte
websites.

5. Evim Vloeren is niet verantwoordelijk voor fouten en/of
onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk
voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de
website.

6. Evim Vloeren staat niet in voor een juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van en door/namens Evim Vloeren verzonden e-mail,
noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de
zijde van Evim Vloeren vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd
zijn gemeld bij Evim Vloeren binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken
baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het
eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel
19 –
Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van
installatiewerkzaamheden

1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor
Evim Vloeren aansprakelijk is (gebleken), dient Evim Vloeren in de gelegenheid
gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen,
onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige
oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot
het belang van Koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. Evim Vloeren
is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens
verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

2. In geval van maatvoering is Evim Vloeren niet
aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde
en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van
inmetingen.

3. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van
het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van
Koper, komen de gevolgen voor rekening van Koper, tenzij Evim Vloeren zijn
waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze
gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Evim Vloeren
niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of
het gehele werk door Koper.

4. Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als
gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden
of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door
Koper voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Koper afkomstig
ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Koper.

5. Koper is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal
van en/of schade aan de zaken, gereedschappen, materialen en meer die Evim
Vloeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de
uitvoering van de Werkzaamheden bij Koper gebruikt en/of heeft opgeslagen,
waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden,
mankementen en meer op de werklocatie.

6. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt
dat de locatie of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen
uit het werk verontreinigde materialen, is Koper aansprakelijk voor de daaruit
voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

7. Evim Vloeren is niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van
(onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte
websites.

8. Evim Vloeren staat niet in voor een juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van en door of namens Evim Vloeren verzonden e-mail,
noch voor de tijdige ontvangst ervan.

9. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de
zijde van Evim Vloeren vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd
zijn gemeld bij Evim Vloeren binnen een jaar nadat Koper bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken
baseert. De aansprakelijkheid van Evim Vloeren vervalt na een jaar na het
eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel
20 – Vrijwaring van juistheid van informatie

1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid,
betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of
bescheiden die zij aan Evim Vloeren verstrekt in het kader van een
Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor
verantwoordelijk. Indien Evim Vloeren op de hoogte is, of redelijkerwijze
behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten
of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen,
bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Evim Vloeren verplicht om Koper hiervoor
te waarschuwen.

2. Koper vrijwaart Evim Vloeren van elke aansprakelijkheid
ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige
lid.

3. Koper vrijwaart Evim Vloeren voor aanspraken van derden
met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte
gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt
kunnen worden.

4. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle
mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper vrijwaart Evim Vloeren voor alle
aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.

5. Indien Koper elektronische bestanden, software of
informatiedragers aan Evim Vloeren verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij
zijn van virussen en defecten.

6. Koper vrijwaart Evim Vloeren tevens van alle schade,
boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel
21 – Overmacht

1. Evim Vloeren is niet aansprakelijk wanneer zij ten
gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de
Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van
enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet
beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i)
overmacht van toeleveranciers van Evim Vloeren, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Evim Vloeren
zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en
hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix)
algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van
Evim Vloeren buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar
verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Evim Vloeren heeft het recht om zich op overmacht te
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat Evim Vloeren haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

5. Voor zo ver Evim Vloeren ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Evim Vloeren gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel
22 –
Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten
die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een
Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Evim
Vloerenverlaten.  Voor Consumenten geldt
dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de
macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn
geleverd op het afleveradres van Koper.

2. Ten aanzien van installatie/montage van de Producten
geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q.
de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na de installatie door Evim
Vloeren.

 

Artikel
23 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van
Evim Vloeren berusten uitsluitend bij Evim Vloeren en worden niet overgedragen
aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de
intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Evim Vloeren en/of de
betreffende fabrikant en/of (toe)leverancier rusten te openbaren en/of te
vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Evim Vloeren. Indien
Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Evim Vloeren geleverde zaken,
dient Evim Vloeren expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de
intellectuele eigendomsrechten van Evim Vloeren rusten anders te gebruiken dan
overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel
24 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Evim Vloeren gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens
van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Evim
Vloeren de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Evim Vloeren op grond van de Overeenkomst dient te
voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de
overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van
de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
niet onredelijk is.

 

Artikel
25 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Evim
Vloeren en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper
verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na
de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten
kunnen gemeld worden via info@evimvloeren.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of
toegelicht zijn, wil Evim Vloeren de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Evim Vloeren zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de
klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing
te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in overleg met de
Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel
gelijksoortig product,

 

Artikel
26 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Evim Vloeren en Koper is
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze
algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Evim Vloeren heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de
Overeenkomst tussen Evim Vloeren en Koper worden beslecht bij de bevoegde
rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot
de bevoegdheid van een andere rechtban.

Winkelwagen